Ismerd meg kalocsai nyereményjátékunk szabályzatát!

AZ AKKER-PLUS KFT. FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYAI

Az Akker-Plus Kft. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévét betöltött*, nem cselekvőképtelen* természetes személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt** teljesíti a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeket.

1.      A Játék részletei és a részvétel szabályai

 

1.1.Promóció leírása

A Hufbau-Akker Kalocsa hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hufbaukalocsa/) megosztásra kerülő fényképes bejegyzésben megjelölt lépéseket kell véghezvinni, melyek a következők:

1.      A kalocsai műszaki szaküzlet hivatalos Facebook oldalának like-olása

2.      A nyereményjátékra felhívó poszt alatti komment szekcióban 2 ismerős megjelölése

A mindkét feltételt teljesítő résztvevők bekerülnek a Játékba.

Sorsolás időpontja: 2020. május 14. 14.00. A nyertes neve 2020. május 14-én 15:00-ig bezárólag lesz olvasható külön posztban az Hufbau-Akker Kalocsa hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hufbaukalocsa/)

Kérjük a nyerteseket, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot Facebook oldalunkon keresztül, hogy egyeztethessük a nyeremény átadásának részleteit.A nyertes nyereményét előre egyeztetett időpontban, helyszínen veheti át, illetve a Kalocsától számítva 50 km-nél távolabbi állandó lakhellyel rendelkező nyertesek részére a termékeket postázzuk. Amennyiben a győztesek a sorsolás időpontjától számított 14 napon belül nem jelentkeznek a nekik ítél termékekért, a nyereményük elévül. 

A 2. pontban ismertetett nyereménysorsoláson az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt** a fenti leírásnak megfelelően like-olja a Hufbau-Akker Kalocsa (https://www.facebook.com/hufbaukalocsa/)** oldalt, és a játékra felhívó poszt alatt megjelöli 2 ismerősét**.

Egy Játékos like-ja és kommentje egy pályázatnak számít. (a továbbiakban: Pályázat).

A regisztráció során a Játékos hozzájárul, hogy a Szervező és megbízottja a Játék idejére és a Játék céljára hozzáférjen a Játékos Facebook adatlapjához, különösen annak alapadataihoz (név**, e-mail cím**). 

1.2. A részvétel további szabályai

·        Egy Játékos maximum egy pályázat beküldésére jogosult.**

·        A Játékból ki vannak zárva az Akker-Plus Kft. és alkalmazottai*.

·        A Játék időtartama: 2020. április 30. 13.00 órától 2020. május 14. 12.00 óráig.

 

1.      Nyeremények


A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 16 darab ajándékot oszt ki a következő módon:
Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot ad le, a következő nyereményeket nyerheti meg:

·        1 db Sencor SHA8400WH légtisztító berendezés, bruttó 35.547 Ft értékben

·        5 db Hufbau-Akker pléd, darabja bruttó 3000 Ft értékben

·        10 db Hufbau-Akker bögre, darabja bruttó 1000 Ft értékben.

A nyeremények összértéke bruttó 60.547 Ft.


A Szervező a Játék teljes időtartamára 16 darab véletlenszerűen kiválasztott nyertest sorsol ki, akik a fenti termékeket megnyerhetik.

·        A sorsolás időpontjai: 2020. május 14. 14.00.

·        A sorsolás helyszíne: 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 39/A.

3. További feltételek

·        A Szervező a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálja, hogy azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be, azaz érvényesek-e.

·        A Pályázatok ellenőrzése a beérkezés sorrendjében történik.

·        Tartaléknyertesek: A Szervező a főnyeremény tekintetében 1 (egy) tartaléknyertest jelöl ki arra az esetre, ha a nyertes Pályázata a Játékból kizárásra kerül, mert nem felel meg a Játékszabályzatban leírt bármely alaki (**-gal jelölt) vagy személyi (*-gal jelölt) feltételnek, vagy ha a kizárásra a 4., 5., 6. pontban foglalt okok miatt kerül sor.

 

3.      A Játékban való részvétel speciális feltételei

 

·        A Játékos kizárólag saját Facebook felhasználó fiókjával jogosult részt venni a Játékban. Az felhasználói fiók jogosulatlan használatából vagy az azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

·        A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például - de nem kizárólagosan - kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények átadásának késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

·        A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények kisorsolását vagy átadását lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, illetve azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel.

 

4.      Értesítés, a nyeremények átvétele

 

·        A nyeremények nyerteseinek kihirdetése Hufbau-Akker Kalocsa Facebook oldalán(https://www.facebook.com/hufbaukalocsa/) különálló posztban történik. Ha egy nyertes Pályázat a Játékból kizárásra kerül, a Szervező a posztot megfelelően korrigálja.

 

·        A Szervező a nyeremények átvételének részleteiről a nyertes Játékosokat, azok e-mailben történő jelentkezését követően 2 napon belül e-mailben értesíti.

 

 

·        A kisorsolt nyeremények átadásának feltétele a személyazonosságot igazoló dokumentumok felmutatása; ellenkező esetben a Pályázat érvénytelennek tekintendő, és a kizárt nyertes helyébe a tartaléknyertes lép. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 39/A címen tudja biztosítani előre egyeztetett időpontban, a nyereményeket kizárólag az 50 km-nél távolabbi állandó lakhellyel rendelkező személyeknek postázzuk.

·        A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján jogosult ellenőrizni. A Játékos Pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy megadott adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési késedelmekért és lehetetlenülésért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

5.      Egyéb rendelkezések

 

·        A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai okokból eredő problémákért felelősséget nem vállal.

·        A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyet beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt személyi (*-gal jelölt), alaki (**-gal jelölt) vagy egyéb feltételeknek, vagy ha Pályázata nem tartalmazza a Szervező által kért valamennyi adatot. A Játékos téves vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

·        A Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, illetve a Játékban való részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért – így különösen szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai problémák, valamint a rendszer túlterheltsége - a Szervező és a szervezésben részt vevő harmadik személyek nem vállalnak felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény felajánlójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

·        A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. 

·        A nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, de a Játékban való részvétellel felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény felhasználásának, helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát a Játékszabályzatban meghatározott módon elküldi:

 

·        feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, e-mail címét, továbbá a nyeremény átadásához, átvételéhez lakcímét a Szervező a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

·        tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról képfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeket a Szervező marketing-, reklám- és PR-célokra felhasználja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;

·        feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék során a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja, továbbá, hogy azokat ezen célból az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

·        Az adatok feldolgozását a Szervező (Akker-Plus Kft.) szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.


7. Adatkezelés

·        Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését amarketing@akker-plus.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtartama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos és Pályázata a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép.

 

·        A megadott adatai felhasználásához a Játékos beleegyezik, hogy megadott személyes adatai (neve, e-mail címe) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további engedélyezés és ellenszolgáltatás nélkül információk, hírlevelek küldése, valamint marketing és piackutatás céljából felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeresse, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a marketing@akker-plus.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek.

·        Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő e-mail címre juttathatja el: marketing@akker-plus.hu e-mail. Kérdéseire öt munkanapon belül választ küldünk.

·       
A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért. 
A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 
Amennyiben a Játék során visszaélés vagy annak gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy a Játék-kiírást minden jogkövetkezmény nélkül visszavonja. 

A Játékosok a Játékban való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Játékszabályzatot és a Játék adatvédelmi szabályzatát.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező vagy harmadik személyek számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

 

Kalocsa, 2020. 04. 29.

Akker-Plus Kft.