Szechényi Plusz

GINOP Plusz-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

A pályázat célja munkahelyi képzések megvalósítása a AKKER-PLUS” Tüzelő- és Építőanyag Kft. munkavállalói számára, ezzel növelve vállalatunk termelékenységét.

A képzések a EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és a Training360 Kft. közreműködésével valósulnak meg.

Cégünk az alábbi támogatásban részesült:

Kedvezményezett neve: AKKER-PLUS” Tüzelő- és Építőanyag Kft.
Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül
Iktatószám: BKM/01/001097-8/2023
Támogatás összege: 7.761.600 Ft
Támogatás intenzitása: 60 %
Tervezett befejezés időpontja: 2024.05.07.

A projekt keretében megvalósuló képzések:

 

SOFT-SKILL KÉPZÉSEK

 

Csoport csapattá fejlesztése:

Óraszám: 20
Résztevevők száma: 21
2 csoport, 2-2 nap: 2023.11.23-24 és 2023.12.7-8

Tematika: A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a rájuk bízott munkatársak csoportjából egy kiegyensúlyozottan és hatékonyan együttműködő csapatot alkotni vagy létrehozni, felépíteni. Legyenek tisztában az alapvető lélektani tényezőkkel, amelyek a csapat szempontjából relevánsak. Ismerjék a különböző csoportdinamikai sajátosságokat és azok jellegzetességeit. Tudják alkalmazni azokat az alapvető vezetői, kommunikációs és pszichológiai technikákat, amelyek segítik és támogatják a hatékony csapat együttműködését és kellő motivációját. Képesek legyenek csapatuk hiteles és sikeres vezetőivé válni.

Tartalmi elemei:
• Különbségek csoport és csapatmunka között, mitől lesz csapat egy csoportból?
• A hatékony csapatmunka szervezésének módszerei
• Az egyes szerepek és azok helye a csapatban
• Csapatnormák, csapatlégkör kialakulása és szerepe
• Konfliktuskezelés csapaton belül
• Csapat és egyének motiválása, ösztönzése

Well-being, öngondoskodás

Óraszám: 20
Résztevevők száma: 21
2 csoport, 2-2 nap: 2024.01.18-19 és 2024.02.15-16

A képzés célja, hogy a résztvevők önismerete fejlődjön, képesek legyenek a hatékony öngondoskodásra, a jól-létükhöz szükséges alapvető testi-lelki szükségleteik felismerésére és azok betöltésére. Ismerjék fel az öngondoskodás szükségességét, képesek legyenek igényeiket, szükségleteiket önazonos és asszertív módon közvetíteni környezetük felé. Ismerjék meg a kiegyensúlyozott hétköznapokhoz szükséges lelki ellenállóképesség összetevőit, alapvető lélektani sajátosságait. A résztvevők a képzés során saját, gyakorlati akciótervet készítenek saját jól-létük hatékony megteremtése érdekében.

Tartalmi elemei:
• Mit jelent és miért lett fontos napjainkra a tudatos öngondoskodás?
• A személyes jól-létünket befolyásoló tényezők
• Önismeret és annak összefüggései a jól-létünk szempontjából
• Értékek, célok az öngondoskodás tükrében
• Testi-lelki-szellemi szükségleteink
• Lelki ellenállóképesség fejlesztése

Hatékony munkahelyi légkör kialakítása

Óraszám: 20
Résztevevők száma: 21
2 csoport, 2-2 nap: 2024.03.21-22 és 2024.04.25-26

Tematika:
A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a lehetőségeikhez és jogkörükhöz képest a lehető legjobb munkahelyi légkör és csapatszellem kialakítására. Ismerjék meg a különböző személyiségtípusokat és a csoportdinamikai sajátosságokat, az alapvető lélektani tényezőket, amelyek befolyásol(hat)ják a munkahelyi légkört. Ismerjék meg saját vezetői szerepüket és annak környezetükre gyakorolt hatásait. Ismerjenek meg több, a munkahelyi környezetre és attitűdre pozitívan ható eszközt, módszert és technikát.

Tartalmi elemei:
• A hatékony munkahelyi légkör alapfeltételei és körülményei
• Az egyes személyiségtípusok és csoportdinamika sajátosságai
• A munkahelyi légkört befolyásoló tényezők
• A csapatszellem kialakítása és fenntartása
• Munkatársak és csapatok motiválása
• Vezető szerepe a munkahelyi légkör kialakulásában

Vezetőfejlesztés

Óraszám: 20
Résztevevők száma: 12
1 csoport, 2 nap: 2024.02.21-22

Tematika:
A képzés célja, hogy a résztvevők alapvető vezetői készségeit fejlesszük, többek között a delegálás, mikro- és makromenedzsment, hatékony online és offline értekezletek vezetése, kollegák motiválása és ösztönzése területeken. A vezetői önazonosság és hitelesség fejlesztése, a vezetői önismeret hatása a vezetői képességekre. A főnök és a vezető közötti különbségek megismerése, a főnökből vezetővé válás útjának megtervezése.

Tartalmi elemei:
• Mit jelent vezetni, vezetőnek lenni?
• Helyzetfüggő vezetési módszerek, eszközök, technikák
• A hatékony feladat-átruházás (delegálás)
• Munkatársak motiválása és ösztönzése
• Hatékony online és offline értekezletek vezetése
• Vezetői önazonosság

Hatékony önmenedzselés és időgazdálkodás

Óraszám: 20
Résztevevők száma: 11
1 csoport, 2 nap: 2024.01.15-16

Tematika: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék saját időhöz való viszonyukat, képesek legyenek a lehető legoptimálisabb idő- és feladatbeosztásra mind önmaguk, mind pedig munkatársaik számára. Személyes, a résztvevők mindennapjaira építő gyakorlatokkal és feladatokkal már a képzés során fejlődik önmenedzselési és időbeosztási készségük. A képzés tekintettel van az eltérő személyes ritmusokra és preferenciákra, így minden résztvevő a saját elakadásaival és fejlesztendő területeivel foglalkozhat, a számára legfontosabb területeken fejlődhet.

Tartalmi elemei:
• Az értékek és célok fontossága és azok hatékonysággal való kapcsolata
• Céloktól a feladatokig
• Rendszerezés, priorizálás, rangsorolás, osztályozás
• Önismeret és személyes hatékonyság
• Időstressz, időrablók, hátráltató tényezők kezelése
• Gyakorlati eszközök, technikák, módszerek

Reziliencia fejlesztése

Óraszám: 20
Résztevevők száma: 7
1 csoport, 2 nap: 2023.11.7-8

Tematika: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a lelki ellenállóképesség alaptéziseit és annak fejlesztéséhez szükséges lépéseket, eszközöket, módszereket, technikákat. Felismerjék a kiégés kezdeti jeleit magukon és környezetükön, majd személyes akciótervvel képesek legyenek saját rezilienciájukon fejleszteni, a kiégést megelőzni. A képzés tekintettel van a résztvevők egyéni szükségleteire, preferenciáira, így minden résztvevő a saját rezilienciáját tudja erősíteni már a képzés során is.

Tartalmi elemei:
• Mi a reziliancia és miért az egyik legfontosabb képessége a XXI. sz. emberének?
• A lelki ellenállóképességet befolyásoló tényezők
• A lelki ellenállóképesség fejlesztése
• Munka és magánélet összehangolása

Konfliktuskezelés

Óraszám: 20
Résztevevők száma: 7
1 csoport, 2 nap: 2024.02.7-8

Tematika:
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktusok természetét és fajtáit. Képesek legyenek megkülönböztetni a rendszerszintű konfliktust a személyes konfliktustól. Ismerjék a konfliktusok kialakulásának okait, pszichológiai törvényszerűségeit és hátterét, valamint az egyes konfliktusok jellemző lefolyását, fázisait. Ismerjék meg azokat a hatékony kommunikációs és viselkedésmintákat, amelyek sikerrel alkalmazhatóak az egyes konfliktushelyzetekben. Képesek legyenek az „Én is OK, Te is OK.” szemléletmód kialakítására, ezáltal a megfelelő konfliktuskezelés légkörének megteremtésére.

Tartalmi elemei:
• A konfliktus természete, fajtái
• A személyiség szerepe a konfliktushelyzetek kezelésében
• Az asszertivitás és a hatékony konfliktuskezelés
• Konfliktuskezelés a gyakorlatban

Értékesítési technikák fejlesztése

Óraszám: 20
Résztvevők: 44 fő
4 csoport, 2-2 nap: 2024.01.24-25; 2024.02.5-6, 2024.03.4-5, 2024.03.13-14

Tematika:
A képzés célja, hogy a résztvevők értékesítéssel kapcsolatos ismereteik bővüljenek, személyes értékesítési kompetenciáik fejlődjenek. Saját területükön képesek legyenek személyiségüknek és terméküknek/szolgáltatásuknak megfelelő, optimális értékesítési stratégia és taktika kialakítására, értékesítési és munkahatékonyságuk növelésére. Tisztában legyenek az értékesítési technikák fejlesztésének lehetőségeivel, eszközeivel és módszereivel. Ismerjék meg saját személyiségprofiljukat és annak értékesítési hatékonyságra gyakorolt hatásait.

Tartalmi elemei:
• A hatékony értékesítési kommunikáció
• Értékesítői „énkép”
• Értékesítési stratégiák és taktikák
• A megoldásfókuszú értékesítés
• Értékesítési célok és azok elérésnek módja

IKT KÉPZÉSEK

 

Gördülékeny munkavégzés Microsoft Excelben

Óraszám: 16
Résztvevők: 36 fő
3 csoport, 2-2 nap: 2023.09.11-12, 2023.10.16-17 és 2023.11.13-14

Tartalmi elemei:
• Az Excel alapjainak áttekintése
• Tartománynevek
• Adattáblák
• Logikai függvények
• Kereső függvények
• Szövegfüggvények
• Dátum és időkezelő függvények
• Diagramok
• Minidiagramok (Sparklines) a cellákban
• Feltételes formázás

Professzionális adatkezelés Microsoft Excelben

Óraszám: 16
Résztvevők: 48 fő
4 csoport, 2-2 nap: 2024.01.22-23; 2024.01.29-30; 2024.02.12-13 és 2024.03.11-12

Tartalmi elemei:
• Az Excel középhaladó ismeretek áttekintése
• Adatbázis kezelés alapjai
• Kimutatás
• Kimutatás-diagram
• Számítások az adatbázis adataival
• Adatelemzés
• Excel adatok védelme

Microsoft Outlook – Hatékony digitális kommunikáció

Óraszám: 16
Résztvevők: 12 fő
1 csoport, 2 nap: 2024.04.15-16

Tartalmi elemei:
• Az Outlook kezelő felülete
• Üzenetek létrehozása és elküldése
• Beérkezett üzenetek kezelése
• Keresés és szűrés
• A postaláda karbantartása
• Automatizált levélkezelés szabályokkal
• Naptár
• Névjegyalbum
• Feladatok kezelése

Hatékony munkavégzés Microsoft Wordben 1 csoport / 2 nap

Óraszám: 16
Résztvevők: 12 fő
1 csoport, 2 nap: 2024.05.6-7

Tartalmi elemei:
• A Word kezelőfelülete
• Word dokumentumok létrehozása, mentése és megnyitása
• A szövegszerkesztés alapjai
• Szöveg és bekezdésformázás
• Oldalbeállítások
• Nyomtatás
• Formázás stílusokkal
• Táblázatok
• Grafikus objektumok a Word dokumentumban

Nem csak építőanyagokkal látjuk el, de tanácsokkal is

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Ha több információra van szüksége, kérjen visszahívást, és beszéljen az Akker termékspecialistájával vagy ha már pontosan tudja, miből mekkora mennyiséget szeretne, kérjen árajánlatot!

Hozzájárulok, hogy a Hufbau-Akker a nevem és e-mail címem felhasználásával árajánlatot küldjön részemre. Az adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot elolvastam, megértettem

Pünkösdi nyitvatartás 2023