Adatvédelmi nyilatkozat

Akker-Plus Kft.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
 

Weboldalunk felhasználásával, adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban rögzített módon történő tárolásához és felhasználásához, átadásához.

A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen szabályzatban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához:
– név
– e-mail cím
– lakcím / tartózkodási hely
– telefonszám
– születési hely, idő
– foglalkozás
– végzettség
– a Jogi Nyilatkozat ….. sz. mellékletében felsorolt nyilatkozatokban rögzített adatok
– weboldalunkon tett látogatásainak naplózása


Az adatkezelés célja, módja:

Az adatkezelés www.akker.hu internetes oldalon található tartalmak felhasználóinak az Avtv. 3. §. (1) bekezdése alapján önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik, hogy a weboldal látogatása, használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés célja a www.akker.hu weboldalon URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, statisztikakészítés, továbbá jogszabályokban írt adó- és könyvelési kötelezettségek teljesítése, saját marketing célokra.

Az Akker-Plus Kft. felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat, erre tekintettel egy megadott e-mail címmel történő bejelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Akker-Plus  Kft. az adatok gyűjtésére, feldolgozására, kezelésére külső közreműködőt egyelőre nem vesz igénybe, amennyiben igen úgy az alvállalkozó is betartja és betartatja jelen szabályzatban írtakat, melyekért adatkezelő felelősséget vállal.

 

Adatvédelmi általános szabályok:

A  Akker-Plus Kft. adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

Amennyiben Adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatában írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott e-mail címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására Felhasználó részére lehetőségét teremt.


Adatkezelés időtartama:

Tekintettel arra, hogy Felhasználó adatközlése önkéntes és külső befolyástól mentes, adatait mindaddig kezeljük, amíg azt Felhasználó írásban meg nem tiltja az marketing@akker-plus.hu e-mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést nyolc munkanapon belül teljesítjük. Ugyanezen az elérhetőségeken lehetőség van az adatváltozások bejelentésére is, melyet szintén nyolc munkanapon belül teljesítünk.

Felhasználó jogellenes, megtévesztő, hamis személyes adatszolgáltatása esetén, illetőleg Felhasználó általi rendszer elleni támadás elkövetése, megkísérlése, bűncselekmény elkövetése esetén az Akker-Plus Kft. azonnali elállási jog illeti meg, mely esetben adatkezelő 8 munkanapon belül felhasználó regisztrációjának megszűntetésével egyidejűleg adatainak törléséről gondoskodik. Az esetleges bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi felelősség érvényesítése esetén Üzemeltető/Adatkezelő jogosult a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a megindított eljárások jogerős befejezéséig megőrizni, azokat bizonyítékként felhasználni.


Belső adatvédelmi felelős:

Az Akker-Plus Kft. belső adatvédelmi felelőse Endrődi Ferenc ügyvezető.


Adatkezelési szabályzat módosítása:

A  Akker-Plus Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben a www.akker.hu internetes felületen közzétesz.


Jogérvényesítési lehetőségek:

Felhasználó jogainak érvényesítését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, illetőleg a kapcsolódó jogszabályok és rendelkezések alapján bíróság előtt gyakorolhatja.


Jelen szabályzat érvényes visszavonásig, vagy módosításig.

Budapest, 2012.


Adatkezelési Szabályzat  I. számú melléklete.

TÖBBES ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatkezelő: Akker Plus Kft. Kft.

Adatkezelést ellenőrzi: Huf-Bau Kft. Franchise Rendszergazda

NAIH nyilvántartási szám:

Jogszabályi hivatkozás: 2011.CXII. törvény

Adatkezelés jogalapja:  érdekelt önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés célja: marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók, egyéb reklámanyagok elektronikus úton való megküldése)

Adatkezelő: Akker Plus Kft.

Adatkezelés: Akker Plus Kft. adatállományát a Akker Plus Kft. Kft. adatkezelője vezeti, a Franchise Rendszergazda adatkezelését a Franchise Rendszergazda adatvédelmi biztosa kezeli, a Huf-Bau Kft. folyamatos ellenőrzése mellett.

Érdekelt az önkéntes hozzájárulásával egyben tudomásul veszi a többlet adatkezelést is. A Akker Plus Kft. az érdekelt adatait továbbíthatja a Huf-Bau Franchise Rendszergazdának, aki az adatkezelésre jogosult és ugyan ilyen feltételekkel, módon, mértékben és célra jogosultak az adatkezelésre. A Franchise Rendszergazda adat Franchise Rendszeren kívüli továbbküldésre már nem jogosult.

Az aktuális Franchise Partnerek akik az érdekelt adatait kezelik a következők: Huf-Bau Építőanyag Kereskedelmi Kft., BNF Kft., Piedl-Ker Kft., Braun Kft., Téglacentrum Kft., Akker-Plus Kft., Kovács Tüzép ct. Vida Erzsébet EV. Ezen adatkezelők listáját a Huf-Bau Kft. ellenőrzése mellett rendszeresen aktualizálja, de legkésőbb minden tárgyhó 10. napjáig.

Az adatkezelés során a Huf-Bau Kft és Franchise Partnerei biztosítják az érdekelt magánszféra védelmét.

A Huf-Bau Kft. központi utasítás joggal rendelkezik a Franchise Partnereknél az adatkezeléssel kapcsolatban.

Kérésre tájékoztatást adunk az adatkezelésről, adatokat kérésre helyesbítjük, javítjuk, töröljük vagy zároljuk.

Adatkezelő az adatokat a törvényben írt feltételek szerint kezeli vagy törli.

 

Kiskőrös, 2015. április